9. Sınıf

1.ÜNİTE : GİRİŞ 

 • Edebiyat
 • Edebiyat ve Bilim
 • Edebiyatı  Güzel  Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Dil Bilgisi – Dilin Kullanımından Doğan Türler
  1. Lehçe
  2. Ağız
  3. Şive
  4. Ortak Dil (Standart Dil)
 • Konuşma Dili ve Yazı Dil
  1. Resmi Dil
  2. Özel  Dil
  3. Argo
  4. Jargon
 • İletişimin Ögeleri
 • İletişim

2.ÜNİTE  : HİKAYE

 • Hikaye
 • Hikaye Türleri
 • Anlatım Biçimleri
 • Anlatım Teknikleri
 • Hikaye Yazma Aşamaları
 • Dil Bilgisi
  1. İsim (Ad)
  2. Noktalama İşaretleri
 • Sözlü İletişim

3.ÜNİTE : ŞİİR

 • Şiir
 • Nazım Birimi
 • Nazım Biçimi
 • Nazım Türü
 • Söyleyici
 • Mahlas
 • Tapşırma
 • Ahenk Unsurları
 • Konularına Göre Şiir Türleri
 • Edebi  Sanatlar (Söz Sanatları)
 • Dil Bilgisi
  1. Sıfat (Ön Ad)
  2. Sıfat – Fiil

4.ÜNİTE  :  MASAL /FABL

 • Masal
 • Masal Planı
 • Fabl
 • Fabl Planı
 • Dil Bilgisi
  1. Edat (İlgeç)
  2. Bağlaç
 • Masal / Fabl Yazma Aşamaları
 • Dinleme Türleri
 • Etkili Dinleme

5.ÜNİTE :  ROMAN

 • Roman
 • Romanın Yapı Unsurları
 • Romanın Hikayeden Ayrılan Yönleri
 • Anlatım Teknikleri
 • Dil Bilgisi
  1. Zamir (Adıl)
 • Hazırlıklı Konuşma

6.ÜNİTE :  TİYATRO

 • Tiyatro
 • Tiyatronun Yapı  Unsurları
 • Temel Tiyatro Terimleri
 • Dil Bilgisi
  1. Zarf (Belirteç)
 • Kısa Oyun Yazma Aşamaları

7.ÜNİTE :   BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Tezkire
 • Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

8.ÜNİTE :   MEKTUP / E-POSTA

 • Mektup
 • Mektup Türleri
 • Özel Mektup ile Edebi  Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
 • E-Posta
 • Dil Bilgisi
  1.  Fiil(Eylem)
 • Mektup Yazma Aşamaları
 • Dilekçe
 • Tutanak

9.ÜNİTE :   GÜNLÜK / BLOG

 • Günlük
 • Blog
 • Günlük Yazma
10. Sınıf

1.ÜNİTE : HİKAYE (ÖYKÜ)

 • Hikayeyi Oluşturan Yapı Unsurları
 • Hikayenin Gelişimi
 • Türk Edebiyatında Hikaye
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Mesnevi
 • Halk Hikayeleri
 • Tanzimat Dönemi Hikayesi
 • Servet-i Fünun Dönemi Hikayesi
 • Milli Edebiyat Dönemi Hikayesi
 • Dil Bilgisi :
  1. Fiil (EYLEM)
  2. Ek Fiil
  3. Eylemde Çatı
  4. Zarflar(Belirteçler)

2.ÜNİTE : ŞİİR

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Geçmiş Dönemi Tür Edebiyatı
 • Geçiş Dönemi Eserleri
 • Halk Edebiyatı
  1. Aşık Tarzı Halk Edebiyatı
  2. Dini – Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı
  3. Anonim Halk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı Sanatçılarıü
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı Sanatçıları
  1. Beyitlerle Oluşmuş Nazım Biçimleri
  2. Tek Dörtlükten Oluşan Nazım Biçimleri
  3. Birden Çok Dörtlükten Oluşan  Nazım Biçimleri
  4. Bentlerden Oluşan Nazım Biçimleri
 • Söz Sanatları
 • Dil Bilgisi
  1. Edat(İLGEÇ)
  2. Bağlaç
  3. Ünlem

3.ÜNİTE : DESTANLAR 

 • Destanlar
 • Destan ve Mitoloji
 • Doğal Destanlar
  1. Yapay Destanlar
  2. Efsane
 • Efsanelerin Diğer Halk Anlatıları İle Olan İlişkileri

4.ÜNİTE : DİLEKÇE 

 • Dilekçe
 • Dilekçenin Bölümleri
 • Dilekçe Çeşitleri
 • Dilekçe Yazım Aşamaları
 • Tutanak
 • Olay Tutanağı
 • Toplantı Tutanağı
 • Tutanak Yazma Aşamaları

5.ÜNİTE : ROMAN 

 • -Roman
 • -Tanzimat Döneminde Roman
 • -Servet-i Fünun Döneminde Roman
 • -Milli Edebiyat Döneminde Roman
 • -Romantizm
 • -Realizm
 • Dil Bilgisi – Cümlenin Ögeleri
  1. Cümlenin Temel Ögeleri
  2. Cümlenin Yardımcı Ögeleri

6.ÜNİTE : TİYATRO 

 • -Tiyatro
 • -Geleneksel Türk Tiyatrosu
  1. Karagöz
  2. Orta Oyunu
  3. Meddahlık
  4. Köy Seyirlik Oyunları
 • Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
 • Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu
 • Dil Bilgisi – Cümle Türleri

7.ÜNİTE: ANI

 • Anı
 • Anı Türünün Tarihsel Gelişimi
 • Anı Türünde Yazarlar ve Eserler
 • Dil Bilgisi – Anlatım Bozuklukları
  1. Anlamsal Bozukluklar

8.ÜNİTE : HABER YAZILARI 

 • Haber Yazıları
 • Haberde Bulunması Gereken İlkeler
 • Haberin Nitelikleri
 • Haber ve Gerçeklik İlişkisi
 • Yapılarına Göre Haberler
 • Haber Yazma Teknikleri
 • Gazete, Televizyon ve İnternet Haberciliği
 • Dil Bilgisi – Anlatım Bozuklukları
  1. Yapısal Bozukluklar

9.ÜNİTE : REKLAM  

 • Reklam
 • Reklamcılığın Tarihi
 • Reklam Metinlerinin Oluşturulmasındaki Temel İlkeler
 • Reklam Metinlerinin Bölümleri
 • İlan
 • İlan Çeşitleri

10.ÜNİTE : DENEME

 • Deneme
 • Denemenin Tarihi Gelişimi
 • Türk Edebiyatındaki Deneme
11. Sınıf

1.ÜNİTE: GİRİŞ

 • Edebiyat ve toplum ilişkisi
 • Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
 • Dil Bilgisi:
  1. Yazım Kuralları
  2. Noktalama İşaretleri
 • Yazma süreci
 • Sunum yapma

2.ÜNİTE :  HİKAYE

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1923-1940)
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
 • Toplumcu Gerçekçilik
 • Cümlenin Ögeleri
 • Dil Bilgisi :
  1. Yazım Kuralları
  2. Noktalama İşaretleri
 • Hikâye Yazma
 • Hikâye Yorumlama

3.ÜNİTE: ŞİİR

 • Tanzimat Dönemi Şiiri
 • Servetifünun Dönemi Şiiri
 • Saf Şiir
 • Millî Edebiyat Dönemi Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
 • Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
 • Dil Bilgisi :
  1. Cümlenin Ögeleri
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Şiir Yazma Hazırlıklı Konuşma
 • Sözlü İletişim Çalışmaları

4. ÜNİTE : MAKALE

 • Makale
 • Dil Bilgisi
  1. Cümlenin Ögeleri
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Araştırmaya Dayalı Metin Yazma
 • Münazara
 • Münazaranın Aşamaları
 • Münazara Örneği Sunma

5.ÜNİTE : SOHBET / FIKRA

 • Cumhuriyet Öncesinde Sohbet
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Sohbet
 • Cumhuriyet Öncesinde Fıkra
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Fıkra
 • Dil Bilgisi:
  1. Cümlenin Ögeleri
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Sohbet ve Fıkra Yazma
 • Sohbet Gerçekleştirme

6.ÜNİTE:  ROMAN

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980)
 • Modernizm Akımı
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Dil Bilgisi:
  1. Anlatım Bozuklukları
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Okunan Bir Roman Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Yazısı Yazma
 • Bir Romanı Sinemaya Uyarlanmış Hâliyle Karşılaştırma

7.ÜNİTE:  TİYATRO

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
 • Dünya Edebiyatında Tiyatro
 • Temel Tiyatro Terimleri
 • Dil Bilgisi :
  1. Anlatım Bozuklukları
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Seyredilen Bir Tiyatro Üzerine İnceleme / Değerlendirme Yazısı Yazma
 • Bir Oyunu Canlandırma

8.ÜNİTE : ELEŞTİRİ

 • Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri
 • Dil Bilgisi:
  1. Anlatım Bozuklukları
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Eleştiri Yazma
 • Bir Kitabı Tanıtma ve Eleştirme

9. ÜNİTE: MÜLAKAT VE RÖPORTAJ

 • Cumhuriyet Öncesinde Mülakat
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj
 • Dil Bilgisi:
  1. Anlatım Bozuklukları
  2. Yazım ve Noktalama Çalışmaları
 • Mülakat Yazma ve Gerçekleştirme
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...