9. Sınıf

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimyanın Uğraş Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Temel Malzemeler

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
 • Atomların Katman-Elektron Dağılımlarıyla Periyodik Sistemdeki Yerleri
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Periyodik Özellikler

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

 • Kimyasal Türler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • İyonik Bağ
 • Kovalent Bağ
 • Metalik Bağ
 • Bileşiklerin Adlandırılması
 • Zayıf Etkileşimler
 • Van der Waals Kuvvetlerinin Oluşumu
 • Hidrojen Bağının Oluşumu
 • Hidrojen Bağları İle Maddelerin Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Maddenin Farklı Hâllerde Olmasının Canlılar ve Çevre İçin Önemi
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Sıvılarda Viskozite Kavramı
 • Sıvılarda Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
 • Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gazların Sıcaklık, Basınç, Hacim ve Miktar Özellikleri
 • Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafikleri

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA

 • Su ve Hayat
 • Su Kaynaklarının ve Korunmasının Önemi
 • Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynaklarının Sınırlılığı
 • Su Tasarrufuna ve Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri
 • Su Tasarrufunun Önemi
 • Suyun Sertlik ve Yumuşaklık Özellikleri
 • Çevre Kimyası
 • Hava, Toprak ve Su Kirliliğinin Sebepleri
 • Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması Konusunda Çözüm Önerileri
10. Sınıf

1. ÜNİTE – KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler Ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi
 • Kimyasal Tepkime Türleri
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

2. ÜNİTE – KARIŞIMLAR

 • Karışımların Sınıflandırılması
 • Çözünen Ve Çözücünün Birbiri İçinde Dağılma Özelliği
 • Homojen Karışımlar
 • Moleküler Düzeyde Çözünme Süreci
 • Çözeltilerde Çözünmüş Madde Oranları
 • Çözeltilerin Koligatif Özellikleri
 • Heterojen Karışımlar
 • Karışımların Ayrılması
 • Endüstri Ve Sağlıkta Karışımları Ayırma Teknikleri

3. ÜNİTE – ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

 • Asit Ve Bazları Ayırt Etme
 • Maddelerin Asitlik Ve Bazlık Özellikleri
 • Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri
 • Asit Ve Bazların Tepkimeleri
 • Asitlerin Ve Bazların Günlük Hayat Açısından Önemli Tepkimeleri
 • Hayatımızda Asitler Ve Bazlar
 • Asit Ve Bazların Fayda Ve Zararları
 • Günlük Hayatta Asit Ve Bazlarla Çalışırken Alınması Gereken Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri
 • Tuzlar
 • Yaygın Kullanılan Tuzların Özellikleri Ve Kullanım Alanları

4. ÜNİTE – KİMYA HER YERDE

 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Temizlik Maddelerinin Özellikleri
 • Yaygın Polimerlerin Kullanım Alanları
 • Polimer, Kâğıt, Cam Ve Metal Malzemelerin Geri Dönüşümünün Ülke Ekonomisine Katkısı
 • Kozmetik Malzemelerdeki Zararlı Kimyasallar
 • İlaçların Farklı Formlarda Kullanılmasının Nedenleri
 • Hazır Gıdaları Seçerken Ve Tüketirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Yenilebilir Yağ Türleri
 • Atık Yağların Yönetimi İle İlgili Proje
11. Sınıf

1. ÜNİTE – MODERN ATOM TEORİSİ

 • Atomun Kuantum Modeliyle Açıklanması
 • Periyodik Sistem Ve Elektron Dizilimleri
 • Periyodik Özelliklerdeki Değişim Eğilimleri
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Konumu ile Özellikleri
 • Yükseltgenme Basamakları ve Elektron Dizilimleri

2. ÜNİTE – GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE GAZ YASALARI

 • Gazların Betimlenmesinde Kullanılan Özellikler
 • Gaz Yasaları
 • Gaz Yasaları ile İdeal Gaz Yasası Arasındaki İlişki
 • Gaz Davranışlarının Kinetik Teoriyle Açıklanması
 • Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç
 • Gerçek Gaz Ve İdeal Gaz

3. Ünite – SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

 • Çözücü Çözünen Etkileşimleri
 • Derişim Birimleri
 • Çözünen Madde Miktarı ile Farklı Derişim Birimlerinin İlişkisi
 • Farklı Derişimlerde Çözelti Hazırlama
 • Koligatif Özellikler
 • Çözeltilerin Çözünürlük Kavramı ile Sınıflandırılması
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Ünite – KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

 • Tepkimelerde Isı Değişimi
 • Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimleri
 • Oluşum Entalpisi
 • Tepkime Entalpilerinin Hesaplanması
 • Bağ Enerjileri ile Tepkime Entalpisi Arasındaki İlişki
 • Hess Yasası

5. Ünite – KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

 • Kimyasal Tepkimelerin Hızları
 • Kimyasal Tepkimeler ile Tanecik Çarpışmaları Arasındaki İlişki
 • Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

6. ÜNİTE – KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge
 • Dengeyi Etkileyen Faktörler
 • Suyun Oto-iyonizasyonu ve pH, pOH Kavramları
 • Brönsted-Lowry Asit Baz Tanımı
 • Katyonların Asitliği ve Anyonların Bazlığı
 • Asitlik/Bazlık Gücü ve Ayrışma Dengeleri
 • Kuvvetli ve Zayıf Monoprotik Asit/Baz Çözeltilerinde pH Hesaplama
 • Tampon Çözeltiler ve Kullanım Alanları
 • Tuz Çözeltilerinde Asitlik Bazlık
 • Kuvvetli Asit-Baz Çözeltilerinde Titrasyon
 • Sulu Ortamlarda Çözünme Çökelme Dengeleri
Menü

Bursuluk Sınavı Kayıtlarımız Başladı

Kayıt İçin Tıklayın...